+ اخبار هواشناسی

kesh

وزیر جهاد کشاورزی معتقد است که «کشاورزی هوشمند به اقلیم»، رویکردی جامع‌نگر در جهت حفظ منابع طبیعی است.