+ سیستم های مبتنی بر کارت

ارائه و پياده سازي سيستم هاي مبتني بر كارت

 كارت هاي هوشمند، بدون تماس (Contact less)

 بليط الكترونيكي(AFC)

 سيستم هاي RFID

سيستم کنترل انرژي Energy Saver کليد کارتي (کليد هوشمند)

سيستم قفل هاي الکترونيکي (Card Locks)