+ سیستم کنترل انرژی Energy Saver کلید کارتی

كليدكارتي (E.S) 

سيستمي است جهت كاهش مصرف برق و در نتيجه كاهش هزينه هاي انرژي برق كه در هتلها و هتل آپارتمانها نصب مي شود، استفاده از اين دستگاه در صنعت هتل داري دنيا بصورت يك استاندارد لازم الاجرا، ميباشد .اين دستگاه قابليت كنترل و قطع و وصل پريزها، كليدها, شيرآب و همچنين كنترل دماي اتاق را دارد و طبق آمارهاي گرفته شده ، تا 45% در مصرف برق صرفه جويي مينمايد (به صفحه آخرمراجعه شود).

نحوه عمل

با ورود مسافر به اتاق وگذاشتن كارت در مكان تعبيه شده ، سيستم برق اتاق فعال مي‌شود. هنگام خروج مسافر با برداشتن كارت, با تاخيري از پيش تعيين شده برق اتاق قطع مي شود.

سيستم تهويه

كولر،چيلروفن كوئل به وسيله اين سيستم كنترل ميگردند. (با قابليت برنامه‌ريزي و ‌كنترل براي دماهاي مختلف و جلوگيري از كار بيش ازحد سيستم تهويه).

شبكه 

امكان اتصال تمامي اتاقهاي هتل به يك شبكه مركزي وكنترل سيستم بوسيله كامپيوتر و اتصال به سيستم رزرواسيون هتل(PMS) و امكان گرفتن انواع برداشت هاي آماري.

سيستم اعلام نياز 

اين دستگاه مجهز به سيستم Calling متصل به شبكه كامپيوتر، براي افراد معلول مي باشد.

صرفه جوئي

با توجه به بررسي هاي آماري دربسياري از هتل هاي دنيا درشرايط معمول، اين سيستم تا 45% در مصرف برق اتاق هاي هتل صرفه‌جوئي مي نمايد. درايران،هتل ها با استفاده از اين دستگاه مي توانند حداقل ماهيانه 000,60 تا 000,70 ريال در هزينه برق هر اتاق صرفه جوئي بنمايند.

رقم محاسبه شده فوق بر حسب تعرفه هاي معمولي‌ برق‌ ميباشد (196 ريال به ازاي هرKw/h)، حال آنكه قيمت برق هتل ها با ديماند مربوطه محاسبه ميگردد (10890ريال به ازاي هرKw/h) كه در اين صورت ميزان صرفه جوئي در هزينه ، با اين سيستم بسيار بالاتر خواهد بود (بادرنظر گرفتن75% ضريب اشغال هتل).

نصب 

اين دستگاه بسيار ساده و سريع نصب مي شود وهيچگونه تخريبي در اتاقهاي هتل صورت نمي گيرد.

تبليغات

  امكان چاپ تبليغات و آگهي بر روي كارتهاي دستگاه نيز موجود مي باشد.