+ مدیریت انرژی

این شرکت اولین کار خود در زمینه BMS را با اجرای سيستم كنترل و مانيتورينگ تاسيسات و بهينه سازي مصرف انرژي استخر و مجموعه اداري و فرهنگي رفاهي  آب منطقه اي خراسان رضوی در مشهد در سال  83 شروع کرد.