+ پشتیبانی

نشاني قانوني شركت: مشهد . ميدان سعدآباد . خيابان آبكوه1 . خيابان  باباطاهر 2 . پ 10

شماره تلفن: 91007576 (51)98+ 

فاكس:داخلی 114-91007576 (51)98+  

صندوق پستي:49695 -91886مشهد

وب سايت: www.zaec.ir   

پست الکترونيکي: info@zaec.ir