+ کلید کارتی و قفل الکترونیکی

 سوابق کاری شرکت زرين افزار در زمينه قفل های الکترونيکی و کليدهای کارتی

 -        هتل آپارتمان مرتضوی – مشهد

-        هتل قائم – مشهد

-        پانسيون مهر – تهران

-        هتل آپارتمان خيام – سرعين

-        هتل آپارتمان تهران

-        هتل نويد ساری

-         مجتمع توريستی پديده شانديز